Sản xuất gốm thô


Tên nghề:         SẢN XUẤT GỐM THÔ
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Là lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ PTCS trở lên và sức khỏe phù hợp.
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 09
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp: 
– Kiến thức:
+ Nêu được các vấn đề cơ bản của vật liệu gốm thô như:
Khái niệm chung / Phân loại, công dụng / Công nghệ sản xuất
+ Nêu được những yêu cầu về vệ sinh lao động và an toàn lao động trong các công việc được đào tạo
+ Trình bày được quy trình: Tập kết nguyên, nhiên liệu, ngâm ủ đất sét, gia công than
+ Mô tả được cấu tạo, nêu nguyên lý làm việc và quy trình vận hành máy nghiền búa, máy sàng rung
+ Nêu được cách xác định nguyên, nhiên liệu theo lệnh sản xuất, nạp nguyên liệu vào máy cấp liệu, pha than vào phối liệu
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật bốc xếp sản phẩm tạo hình lên xe bàn, xếp sản phẩm gạch tạo hình cáng phơi, xếp galet vào bể ủ, cấp galet cho tạo hình ngói, cắt via hoàn thiện xếp phơi sản phẩm ngói sau tạo hình.
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật hong phơi gạch, ngói mộc sau tạo hình
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật dỡ goòng, phân loại xếp kho sản phẩm
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật đóng kiện, đóng gói sản phẩm
– Kỹ năng:
+ Vẽ được sơ đồ công nghệ Sản xuất gốm thô
+ Thực hiện được việc nhận biết nguyên liệu, nhiên liệu qua mẫu nguyên, nhiên liệu
+ Thực hiện được các yêu cầu về Vệ sinh lao động và An toàn lao động trong các công việc
+ Thực hiện được công việc ngâm ủ
+ Thực hiện được công việc gia công than cho Sản xuất bằng máy nghiền búa, máy sàng rung và xe thùng.
+ Thực hiện được công việc pha than vào phối liệu
+ Thực hiện được công việc nạp nguyên liệu vào máy cấp liệu thùng
+ Thực hiện được công việc loại bỏ phế phẩm tạo hình sau cắt viên, bốc xếp sản phẩm tạo hình lên xe bàn, vận chuyển sản phẩm sau tạo hình lên sân cáng, vận chuyển xếp galet vào bể ủ, lấy galet đã ủ cấp cho tạo hình ngói, cắt via hoàn thiện và xếp dàn cho sản phẩm ngói sau tạo hình, vận chuyển xếp phơi dàn phơi trong nhà phơi.
+ Thực hiện được các công việc hong phơi sản phẩm gạch, ngói sau tạo hình và cấp sản phẩm mộc cho xếp goòng
+ Thực hiện được các việc dỡ goòng, phân loại và xếp kho sản phẩm
+ Thực hiện được các công việc đóng kiện sản phẩm gạch xây, đóng gói sản phẩm gạch lát và ngói lợp
– Thái độ:
+ Có ý thức tích cực trong học tập, tham gia đủ thời gian đào tạo của chương trình.
+ Có thái độ cẩn thận, siêng năng, tập trung và hợp tác trong quá trình thực hiện các công việc
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp khóa học của chương trình dạy nghề Sản xuất gốm thô, trình độ sơ cấp, học viên có thể làm việc được trong các nhà máy Sản xuất gốm thô:
– Giám sát tập kết nguyên, nhiên liệu cho sản xuất
– Ngâm ủ đất sét
– Gia công than cho sản xuất
– Nạp nguyên liệu vào máy cấp liệu
– Pha than vào phối liệu
– Bốc xếp sản phẩm sau tạo hình lên xe bàn
– Vận chuyển xếp phơi  dàn phơi trong nhà phơi ngói
– Hong phơi sản phẩm tạo hình
– Dỡ goòng, phân loại và xếp kho sản phẩm
– Đóng kiện, đóng gói sản phẩm
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
– Thời gian đào tạo : 3 tháng
– Thời gian học tập : 11 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 436 giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun và kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 16 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 436 giờ
– Thời gian học lý thuyết: 96 giờ; Thời gian học thực hành: 340 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
Mã MH,MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MH01
Các vấn đề cơ bản về vật liệu gốm thô
16
12
2
2
MH02
Vệ sinh lao động và an toàn lao động trong Sản xuất
16
8
5
3
MĐ03
Gia công và chuẩn bị nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất
72
15
49
8
MĐ04
Gia công phối liệu
36
8
24
4
MĐ05
Tạo hình sản phẩm phẩm gạch
44
9
31
4
MĐ06
Tạo hình sản phẩm ngói
56
12
40
4
MĐ07
Hong, phơi gạch ngói mộc
80
16
56
8
MĐ08
Sấy nung sản phẩm
36
4
28
4
MĐ09
Dỡ goòng, phân loại và xếp kho s¶n phÈm
44
8
32
4
MĐ10
Đóng kiện, đóng gói sản phẩm
36
4
28
4
Tổng cộng
436
96
295
45
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU GỐM THÔ
Mã số môn học: MH01
Thời gian của môn học: 16 giờ;  (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 4 giờ)
Mục tiêu môn học:
+ Nêu được các kiến thức cơ bản về vật liệu gốm thô và công nghệ Sản xuất gốm thô hiện nay.
+ Thực hiện, quan sát và xác định được nguyên nhiên liệu Sản xuất và nhận biết được các sản phẩm gốm thô. 
+ Vẽ được sơ đồ công nghệ Sản xuất gốm thô.
+ Rèn luyện ý thức học tập tích cực, đủ thời gian
+ Rèn luyện thái độ cẩn thận, siêng năng đối với học viên trong công việc.
Nội dung tổng quát môn học:
Khái niệm, phân loại và các tính chất cơ bản của sản phẩm gốm thô
– Khái niệm và phân loại
– Các tính chất cơ bản
Khái quát về công nghệ Sản xuất gốm thô
– Sơ đồ công nghệ
– Mô tả tóm tắt công nghệ Sản xuất
Nguyên liệu Sản xuất
– Đất sét cho Sản xuất
– Nguyên liệu phụ và phụ gia
– Bảo quản nguyên liệu Sản xuất
Nhiên liệu Sản xuất
– Khái niệm chung
– Các nhiên liệu dùng cho Sản xuất
2. VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT GỐM THÔ
Mã số môn học: MH02
Thời gian môn học: 16 giờ  Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành: 8 giờ)
Mục tiêu môn học:
– Nêu được các khái niệm về kỹ thuật Vệ sinh lao động và kỹ thuật an toàn lao động cùng các yếu tố có hại, nguy hiểm trong Sản xuất công nghiệp
– Nêu được các quy định về vệ sinh dụng cụ, thiết bị nhà xưởng sản xuất
– Nêu được các yêu cầu về an toàn lao động khi sử dụng dụng cụ, thiết bị sản xuất.
– Nêu được yêu cầu an toàn lao động trong các công việc trong sản xuất
– Trình bày được phác đồ cấp cứu điện giật, say nắng, say nóng
– Thực hiện được công việc cấp cứu tai nạn điện giật, say nắng
– Tuân thủ các quy định về vệ sinh lao động trong sản xuất
– Tuân thủ yêu cầu về an toàn lao động trong công việc và khi sử dụng trang thiết bị
– Rèn luyện ý thức tích cực học tập, tham gia đủ giờ môn học
– Rèn luyện thái độ cẩn thận, nghiêm túc trong công việc           
Nội dung tổng quát môn học
Các yếu tố có hại và nguy hiểm trong Sản xuất công nghiệp
– Các yếu tố có hại về vệ sinh lao động
– Các yếu tố nguy hiểm về kỹ thuật an toàn lao động
Yêu cầu về vệ sinh lao động và An toàn lao động trong sản xuất
– Yêu cầu về vệ sinh lao động
– Yêu cầu về an toàn lao động
Cấp cứu tai nạn trong Sản xuất 
– Cấp cứu tai nạn điện giật.
– Cấp cứu tai nạn say nắng, nóng
3. GIA CÔNG VÀ CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU SẢN XUẤT
Mã số mô đun: MĐ03
Thời gian mô đun: 72 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 57 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Nêu được cách kiểm tra và nguyên tắc bố trí nơi tập kết nguyên, nhiên liệu
– Trình bày được quy trình tưới, ngâm ủ đất sét.
– Trình bày được quy trình đưa nguyên liệu vào kho mái che.
– Trình bày được quy trình gia công than.
– Nêu được cấu tạo, nguyên lý và vận hành máy nghiền búa.
– Trình bày được quy trình vận chuyển than pha cho phối liệu
– Trình bày được  quy trình lấy mẫu nguyên liệu, nhiên liệu trước khi nhập kho
– Trình bày được quy trình kiểm tra, nạp dầu vào kho
– Thực hiện được việc kiểm tra và hướng dẫn tập kết nguyên, nhiên liệu.
– Thực hiện được việc tưới đào rãnh, hố để tưới nước ngâm ủ đất sét.
– Thực hiện được công việc gia công than.
– Thực hiện được công việc lấy mẫu nguyên liệu, nhiên liệu trước khi nhập kho
– Thực hiện được công việc vận chuyển than pha
– Thực hiện được công việc kiểm tra, nạp dầu vào kho
– Rèn luyện ý thức học tập tích cực tham gia, đủ thời gian mô đun
– Rèn luyện thái độ cẩn thận, siêng năng đối với học viên trong công việc.
Nội dung tổng quát:
– Tập kết nguyên liệu, nhiên liệu
– Ngâm ủ đất sét
– Đưa đất sét vào kho có mái che 
– Tập kết than vào kho
– Gia công than cho sản xuất
– Vận chuyển than pha cho sản xuất
– Tập kết dầu đốt vào kho
4. GIA CÔNG PHỐI LIỆU
Mã số mô đun: MĐ04
Thời gian mô đun: 36 giờ  (Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành 28 giờ)
Mục tiêu mô đun:
– Nêu được cách xác định khối lượng, loại nguyên liệu theo yêu cầu của lệnh sản xuất.
– Trình bày được quy trình nạp nguyên liệu vào máy cấp liệu.
– Nêu được các ảnh hưởng xấu của tạp chất tới phối liệu
– Thực hiện, phối hợp tốt với công nhân vận hành máy ủi hoặc máy xúc, thực hiện nạp nguyên liệu đúng yêu cầu kỹ thuật
– Thực hiện được công việc loại bỏ tạp chất trong phối liệu
– Rèn luyện ý thức học tập tích cực tham gia đủ thời gian mô đun.
– Rèn luyện thái độ cẩn thận, siêng năng đối với học viên trong công việc.
Nội dung tổng quát của mô đun:
– Nạp nguyên liệu vào máy cấp liệu thùng
– Kiểm soát tổ hợp phối liệu và loại bỏ tạp chất trong phối liệu
– Pha than vào phối liệu
5. TẠO HÌNH SẢN PHẨM GẠCH
Mã số mô đun: MĐ05
Thời gian mô đun: 44 giờ                              (Lý thuyết: 9 giờ; Thực hành: 35 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Nêu được tiêu chuẩn sản phẩm gạch sau cắt viên
– Trình bày được quy trình bốc xếp sản phẩm sau tạo hình lên xe bàn, quy trình xếp sản phẩm gạch lên sân cáng.
– Thực hiện được công việc loại bỏ phế phẩm sau cắt viên
– Thực hiện được việc bốc xếp sản phẩm sau tạo hình lên xe bàn.
– Thực hiện được kỹ thuật xếp sản phẩm sau tạo hình trên sân   
– Rèn luyện ý thức học tập tích cực tham gia đủ thời gian mô đun.
– Rèn luyện thái độ cẩn thận, siêng năng đối với học viên trong công việc.
Các bài học trong mô đun:
– Loại bỏ phế phẩm sau cắt viên
– Bốc xếp sản phẩm tạo hình lên xe bàn
– Vận chuyển, bốc xếp sản phẩm tạo hình lên sân cáng
6. TẠO HÌNH SẢN PHẨM NGÓI
Mã số mô đun: MĐ06
Thời gian mô đun: 56 giờ (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 44 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được quy trình bốc xếp galet lên xe bàn, vận chuyển và bốc xếp galet vào bể ủ và bốc xếp galet đã ủ từ bể ủ cấp cho máy tạo hình
– Trình bày được quy trình cắt via, hoàn thiện sản phẩm ngói sau tạo hình xếp dàn phơi và vận chuyển dàn phơi đi xếp phơi
– Thực hiện được công việc bốc xếp galet lên xe bàn.
– Thực hiện được công việc vận chuyển và bốc xếp galet vào bể ủ bằng xe bàn
– Thực hiện được công việc cắt via, hoàn thiện và xếp khay sản phẩm ngói lên xe dàn
– Thực hiện được công việc bốc xếp và vận chuyển galet cho máy tạo hình ngói bằng xe bàn
– Thực hiện được công việc vận chuyển dàn phơi đi xếp phơi bằng xe nâng tay
– Rèn luyện ý thức học tập tích cực tham gia đủ thời gian mô đun.
– Rèn luyện thái độ cẩn thận, siêng năng đối với học viên trong công việc.
Các bài học trong mô đun:
– Bốc xếp galet từ băng tải lên xe bàn
– Vận chuyển, bôc xếp galet vào bể ủ
– Bốc xếp, vận chuyển galet cho máy tạo hình
– Nạp khay vào băng tải của máy ép dập tự động
– Nạp galet vào khuôn của máy ép
– Hoàn thiện, xếp dàn phơi sản phẩm ngói
– Vận chuyển, xếp phơi dàn phơi ngói vào nhà phơi
7. HONG PHƠI SẢN PHẨM SAU TẠO HÌNH
Mã số mô đun: MĐ07
Thời gian mô đun: 80 giờ (Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành: 64 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Nêu được yêu cầu đối với sản phẩm xếp phơi
– Trình bày được kỹ thuật hong phơi sản phẩm mộc trên sân cáng có mái che và hong phơi sản phẩm ngói trên dàn phơi
– Trình bày được tiêu chuẩn gạch mộc, ngói mộc sau công đoạn hong phơi.
– Nêu được phương pháp và cách đánh giá tỷ lệ phế phẩm của lô sản phẩm sau tạo hình để giao phơi
– Thực hiện được các công việc:
   + Bốc xếp sản phẩm gạch mộc lên xe thùng chuyên dụng.
   + Bộc xếp sản phẩm mộc theo các phương pháp xếp phơi.
   + Xếp đảo sản phẩm gạch mộc tại sân cáng
   + Đảo khay ngói mộc trong dàn phơi và đảo dàn phơi trong nhà phơi
   +Giao nhận lô sản phẩm sau tạo hình để phơi
   +Xếp sản phẩm mộc vào nhà kho.
– Rèn luyện ý thức học tập tích cực, tham gia đủ thời gian mô đun.
– Rèn luyện thái độ cẩn thận, siêng năng đối với học viên trong công việc.
Các bài học trong mô đun:
– Giao nhận lô sản phẩm gạch sau tạo hình để hong phơi
– Xếp phơi gạch mộc
– Kiêu đảo gạch mộc xếp phơi
– Thu gom, xếp kho sản phẩm gạch mộc
– Đảo khay ngói mộc trong dàn phơi
– Đảo dàn phơi ngói trong nhà phơi
– Thu gom, vận chuyển, xếp kho sản phẩm ngói mộc
– Cấp sản phẩm mộc cho xếp goòng
8. SẤY, NUNG SẢN PHẨM
Mã số mô đun: MĐ08
Thời gian mô đun: 36 giờ (Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành: 32 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của tời điện kéo goòng
– Trình bày được quy trình vận hành tời điện để kéo goòng
– Trình bày được quy trình xếp sản phẩm mộc lên xe goòng
– Nêu được tiêu chuẩn sản phẩm mộc xếp goòng
– Thực hiện được công việc bốc dỡ sản phẩm mộc trên bàn chờ chuyển cho công nhân xếp goòng.
– Rèn luyện ý thức học tập tích cực, tham gia đầy đủ thời gian mô đun
– Rèn luyện thái độ hợp tác, cẩn thận cho học viên trong công việc
Các bài học trong môn đun:
– Di chuyển xe goòng bằng tời điện
– Xếp goòng sản phẩm mộc
– Đưa goòng đã xếp sản phẩm mộc vào vị trí tập kết
9. DỠ GOÒNG, PHÂN LOẠI, XẾP KHO SẢN PHẨM
Mã số mô đun: MĐ09
Thời gian mô đun: 44 giờ (Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành: 36 giờ)
Mục tiêu mô đun:
– Trình bày được quy trình dỡ sản phẩm trên xe goòng sau nung
– Nêu bày được tiêu chuẩn phân loại sản phẩm.
– Trình bày được quy trình xếp sản phẩm lên xe vận chuyển chuyên dụng và xếp kiêu nhập kho sảnphẩm.
–  Thực hiện được công việc hút bụi goòng sản phẩm
–  Thực hiện được công việc dỡ sản phẩm trên xe goòng.
–  Thực hiện được việc xếp sản phẩm lên xe chuyên dụng.
–  Thực hiện được việc phân loại xếp kho ghi mã sản phẩm.                  
–  Rèn luyện ý thức học tập tích cực, tham gia đủ thời gian mô đun.
–  Rèn luyện thái độ cẩn thận, siêng năng đối với học viên trong công việc.
Các bài học trong mô đun:
– Hút bụi goòng sản phẩm
– Dỡ sản phẩm trên xe goòng
– Phân loại, xếp kho sản phẩm
10. ĐÓNG KIỆN, ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
Mã số mô đun: MĐ10
Thời gian mô đun: 36 giờ (Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành: 32 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được quy trình đóng đai cho kiện gạch xây, gói gạch lát và ngói
– Trình bày được quy trình vận hành sử dụng thiết bị đóng đai, đóng gói sản phẩm
– Nêu được tiêu chuẩn sản phẩm đóng kiện, đóng gói
– Trình bày được quy định về ghi, dán nhãn mác cho kiện, gói sản phẩm
– Thực hiện được công việc loại bỏ các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn xếp vào kiện, gói để đóng đai.
– Thực hiện được công việc đóng kiện sản phẩm gạch xây, đóng gói sản phẩm gạch lát và ngói
– Thực hiện được việc ghi, dán nhãn mác kiện, cho kiện, gói sản phẩm
– Rèn luyện ý thức học tập tích cực, tham gia đủ thời gian mô đun.
– Rèn luyện thái độ cẩn thận, siêng năng đối với học viên trong công việc.
Các bài trong mô đun:
– Xếp kiện sản phẩm gạch xây
– Đóng đai cho kiện sản phẩm gạch xây
– Đóng gói sản phẩm gạch lát
– Đóng gói sản phẩm ngói