SẢN XUẤT HÀNG DA, GIẦY

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về vật liệu may, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ để thực hiện công việc sản xuất hàng da, giầy;

+ Mô tả được các công đoạn trong dây chuyền sản xuất hàng da, giầy;

+ Trình bày được phương pháp thiết kế các sản phẩm giầy;

+ Trình bày được các kiến thức về công nghệ sản xuất hàng giầy da;

+ Trình bày được phương pháp quản lý các thiết bị trong hoạt động sản xuất hàng giầy da;

+ Trình bày được các nguyên tắc đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ khi sử dụng các thiết bị;

+ Đọc, hiểu được các tài liệu sản xuất hàng giầy da bằng tiếng Anh.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phụ trợ trên dây chuyền sản xuất hàng giầy da an toàn và đúng quy trình kỹ thuật;

+ Vận hành thiết bị an toàn, phương pháp sản xuất đúng quy trình kỹ thuật và trình bày được nguyên tắc kiểm tra khi thực hiện các công đoạn sản xuất đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Thiết kế được các sản phẩm giầy da;

+ Xây dựng và phối hợp thực hiện được quy trình sản xuất giầy da;

+ Xây dựng và phối hợp thực hiện được quy trình kiểm tra bán thành phẩm và quy trình cắt chặt trong dây chuyền sản xuất giầy da;

+ Xây dựng được quy trình hoàn thiện, đóng hộp sản phẩm;

+ Xác định được năng lực sản xuất, lập kế hoạch, phân tích năng suất để có những phương án điều tiết trong hoạt động sản xuất

+ Quản lý được các thiết bị trong hoạt động sản xuất giầy da;

+ Hoàn thiện và kiểm tra được các chi tiết trên sản phẩm giầy da ;

+ Làm việc độc lập được trên các công đoạn sản xuất của dây chuyền sản xuất giầy da;

+ Thực hiện an toàn trong lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp trong quá trình sản xuất.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề Sản xuất hàng da, giầy sinh viên có thể tham gia sản xuất và thiết kế sản phẩm giầy thời trang tại các Doanh nghiệp trong và ngoài nước như:

+ Các doanh nghiệp sản xuất giầy da công nghiệp;

+ Các viện sản xuất hàng da, giầy thời trang (Là chuyên viên nghiên cứu và làm nhiệm vụ tư vấn về xu hướng thời trang mới).

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Nhân trắc học

– Cơ sở thiết kế giầy

– Vật liệu giầy da

– An toàn lao động

– Thiết bị sản xuất giầy da

– Marketing ngành giầy da

– Công nghệ sơ chế và hoàn thiện da

– Công nghệ thêu, in da

– Thiết kế phom giầy

– Thiết kế giầy cơ bản

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Thiết kế giầy trên máy tính

– Cắt chặt và chuẩn bị bán thành phẩm giầy

– Công nghệ ráp và hoàn thiện mũ giầy

– Công nghệ gò, ráp đế giầy

– Hoàn thiện sản phẩm giầy

– Quản lý chất lượng sản phẩm giầy

– Thiết kế công nghệ chuyền sản xuất sản phẩm giầy

– Quản lý thiết bị chuyền sản xuất sản phẩm giầy

– Điều độ và quản lý sản xuất giầy

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về vật liệu may da, giầy, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ để thực hiện công việc sản xuất da, giầy;

+ Hiểu được các tính chất cơ bản của các loại nguyên phụ liệu: Vải, các phụ liệu dựng, các phụ liệu liên kết;

+ Trình bày được phương pháp thiết kế các sản phẩm da, giầy;

+ Nắm được nguyên lý vận hành đảm bảo an toàn, tính năng, tác dụng và bảo quản một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền sản xuất da, giầy;

+ Hiểu rõ những trách nhiệm và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ trong sản xuất hàng da, giầy.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phụ trợ trên dây chuyền sản xuất da, giầy như: Máy cắt, máy may, máy gò, máy lưu hóa;

+ Vận hành thiết bị an toàn và đúng quy trình kỹ thuật;

+ Sản xuất được các chi tiết trên sản phẩm da, giầy như ráp mũ giầy, ráp lưu hóa, hoàn thiện giầy lưu hóa, ráp ép dán (đánh bong, quét keo…);

+ Kiểm tra được sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn sản xuất da, giầy;

+ Làm việc được độc lập trên các công đoạn sản xuất của dây chuyền sản xuất da, giầy;

+ Tổ chức thực hiện được công tác an toàn trong lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp trong quá trình sản xuất.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề Sản xuất hàng da, giầy học sinh trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền sản xuất hàng da, giầy của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Nhân trắc học

– Cơ sở thiết kế giầy

– Vật liệu giầy da

– An toàn lao động

– Thiết bị sản xuất giầy da

– Công nghệ sơ chế và hoàn thiện da

– Thiết kế phom giầy

– Thiết kế giầy cơ bản

– Cắt chặt và chuẩn bị bán thành phẩm

– Công nghệ ráp và hoàn thiện mũ giầy

– Công nghệ gò, ráp đế giầy

– Hoàn thiện sản phẩm giầy

– Quản lý chất lượng sản phẩm giầy

– Thiết kế công nghệ chuyền sản xuất sản phẩm giầy

– Quản lý thiết bị chuyền sản xuất sản phẩm giầy

– Tổ chức và quản lý sản xuất giầy