SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Anh;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề;

+ Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất nước giải khát như: quy trình sản xuất, mục đích, yêu cầu, cơ sở lý thuyết của từng quá trình;

+ Hiểu được về tính chất cảm quan, hóa lý, vi sinh của nguyên liệu và phân tích được ảnh hưởng của chúng đến công nghệ, chất lượng sản phẩm;

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và kỹ thuật vận hành đảm bảo an toàn các thiết bị trong sản xuất nước giải khát ;

+ Giải thích được nguyên tắc và các phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng một số chỉ tiêu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trong dây chuyền sản xuất nước giải khát (theo TCVN);

+ Hiểu được tầm quan trọng của an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất;

+ Phân tích và tổng hợp được kế hoạch quản lý sản xuất, quản lý trang thiết bị, nguyên vật liệu;

+ Có khả năng nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và phát triển sản phẩm mới.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Giao tiếp được với người nước ngoài và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Vận hành thành thạo các thiết bị dùng trong sản xuất nước giải khát ;

+ Làm được công tác bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo đúng quy trình ;

+ Tính toán chính xác khối lượng nguyên liệu để phối liệu trong sản xuất ;

+ Pha được các dung dịch hóa chất và sử dụng thuần thục các dụng cụ phòng thí nghiệm dùng trong phân tích các chỉ tiêu chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;

+ Phát hiện và khắc phục sự cố kỹ thuật trong mỗi công đoạn sản xuất;

+ Vận dụng có hiệu quả phương pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất;

+ Điều hành được các nhiệm vụ về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong từng công đoạn sản xuất;

+ Sử dụng được các dụng cụ đo, kiểm tra nguyên liệu, thiết bị trên dây chuyền sản xuất;

+ Sử dụng được một số phương tiện sơ, cấp cứu cá nhân;

+ Tổ chức quản lý và điều hành sản xuất;

+ Sáng tạo trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm;

+ Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm các công việc của tổ trưởng, đốc công, cán bộ chỉ huy sản xuất và năng lực thực hành có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề, nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên các công đoạn sản xuất nước giải khát, Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất nước giải khát với quy mô nhỏ, vừa và lớn.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Kỹ thuật phòng thí nghiệm

– Hóa học đại cương

– Hóa lý

– Hóa học thực phẩm

– Hóa phân tích

– Hóa sinh thực phẩm

– Vi sinh thực phẩm

– Kỹ thuật thực phẩm 1

– Kỹ thuật thực phẩm 2

– Kỹ thuật thực phẩm 3

– Các quá trình cơ bản trong công nghệ sản xuất nước giải khát

– Vệ sinh an toàn thực phẩm

– An toàn lao động

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Đánh giá cảm quan thực phẩm

– Phụ gia thực phẩm

– Bao gói nước giải khát

– Tổ chức sản xuất

– Xử lý nước dùng cho sản xuất nước giải khát

– Công nghệ sản xuất CO2

– Kiểm tra chất lượng (KCS) nước giải khát

– Công nghệ sản xuất nước giải khát

– Nấu Siro

– Nấu Caramen

– Pha chế  Si rô mùi

– Pha chế, chiết rót đóng chai

– Thực tập sản xuất

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành đơn giản bằng tiếng Anh;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất nước giải khát như: quy trình sản xuất, mục đích, yêu cầu, cơ sở lý thuyết của từng quá trình;

+ Hiểu được về tính chất cảm quan, hóa lý, vi sinh của nguyên liệu và ảnh hưởng của chúng đến công nghệ, chất lượng sản phẩm;

+ Pha được các dung dịch hóa chất và sử dụng thành thạo dụng cụ phòng thí nghiệm dựng trong phân tích các chỉ tiêu chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;

+ Nắm vững cấu tạo, nguyên lý hoạt động và kỹ thuật vận hành đảm bảo an toàn các thiết bị trong sản xuất nước giải khát;

+ Trình bày được nguyên tắc và thực hiện được các thao tác kiểm tra và đánh giá chất lượng một số chỉ tiêu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trong dây chuyền sản xuất nước giải khát;

+ Nắm vững các phương pháp bảo hộ lao động và cấp cứu cá nhân..

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp;

+ Giao tiếp được với người nước ngoài và đọc được các chú thích đơn giản bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng;

+ Vận hành thành thạo các thiết bị dùng trong sản xuất nước giải khát;

+ Thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo đúng quy trình;

+ Thành thạo các kỹ năng về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong từng công đoạn sản xuất;

+ Phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật trong mỗi công đoạn sản xuất;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra nguyên liệu, thiết bị trên dây chuyền sản xuất;

+ Thực hiện được các phương pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất;

+ Sử dụng được một số phương tiện tự cứu cá nhân, cấp cứu người bị nạn; linh hoạt xử lý một số tình huống bất thường trong lao động;

+ Có tác phong công nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt qui trình, qui phạm và kỷ luật lao động.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm các công việc của đốc công, cán bộ chỉ huy sản xuất và năng lực thực hành có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề, nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên các công đoạn sản xuất nước giải khát.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Kỹ thuật phòng thí nghiệm

– Hóa phân tích

– Hóa sinh thực phẩm

– Vi sinh thực phẩm

– Các quá trình cơ bản trong công nghệ sản xuất nước giải khát

– Vệ sinh an toàn thực phẩm

– Máy thiết bị nước giải khát

– Bao bì nước giải khát

– An toàn lao động

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Vệ sinh công nghiệp

– Công nghệ sản xuất nước giải khát

– Nấu Siro

– Nấu Caramen

– Pha chế  Si rô mùi

– Pha chế, chiết rót đóng chai

– Thực tập sản xuất