SẢN XUẤT PHÂN BÓN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được đặc điểm, tính chất và ứng dụng của các sản phẩm phân bón;

+ Vận dụng được các kiến thức cơ bản, kỹ thuật cơ sở nghề và chuyên môn nghề để thực hiện quy trình sản xuất phân bón;

+ Giải thích được các nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;

+ Biết được tiếng Anh và tin học trình độ B.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Làm được các công việc phức tạp của quy trình sản xuất phân bón;

+ Vận hành được máy và thiết bị phù hợp với cấp trình độ đào tạo;

+ Bảo dưỡng được các thiết bị chính trong quy trình sản xuất phân bó;.

+ Xử lý được các sự cố trong quá trình sản xuất phân bón;

+ Chấp hành kỷ luật lao động, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

+ Bồi dưỡng, kèm cặp được những người thợ có trình độ thấp hơn;

+ Quản lý được tổ, nhóm để thực hiện các hoạt động trong quy trình sản xuất phân bó;.

+ Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường và ứng dụng tin học để truy cập mạng Internet phục vụ chuyên môn nghề, nâng cao trình độ.

3- Cơ hội việc làm.

Người học sau khi tốt nghiệp ra trường, có thể đảm nhận được công việc ở các vị trí:

– Tại các doanh nghiệp sản xuất phân bón;

– Tham gia đào tạo, kèm cặp bậc thợ có trình độ thấp hơn;

– Có thể tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thụât

– Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý

– Hoá học đại cương

– Hoá vô cơ

– An toàn lao động

– Hoá lý

– Quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá học

– Giản đồ độ tan

– Động học và thiết bị phản ứng

– Quản lý sản xuất

– Sản xuất phân supe lân đơn

– Sản xuất phân lân nung chảy

– Sản xuất phân đạm urê

– Sản xuất phân hỗn hợp N-P-K

– Sản xuất phân phức hợp DAP

– Thực tập nghề nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nhận biết được đặc điểm, tính chất và ứng dụng của các sản phẩm phân bón;

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản của các môn học và mô đun chuyên môn nghề bắt buộc để thực hiện quy trình sản xuất phân bón;

+ Giải thích được một số nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;

+ Biết được tiếng Anh và tin học trình độ A.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Làm được một số công việc đơn giản của quy trình sản xuất phân bón;

+ Vận hành được máy và thiết bị phù hợp với cấp trình độ đào tạo;

+ Xử lý được một số sự cố đơn giản trong qúa trình sản xuất phân bón;

+ Bảo dưỡng được các thiết bị phụ trong quy trình sản xuất phân bón;

+ Đảm bảo được kỷ luật lao động, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

+ Bồi dưỡng, kèm cặp được những người thợ có trình độ thấp hơn;

+ Giao tiếp được tiếng Anh đơn giản;

+ Sử dụng được máy tính và ứng dụng được tin học văn phòng.

3- Cơ hội việc làm:

Người học sau khi tốt nghiệp ra trường, có thể đảm nhận được công việc ở các vị trí:

– Tại các doanh nghiệp sản xuất phân bón;

– Tham gia đào tạo, kèm cặp bậc thợ có trình độ thấp hơn;

– Có thể tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Hoá vô cơ

– Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý

– Hoá lý

– Quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá học

– An toàn lao động

– Sản xuất phân supe lân đơn

– Sản xuất phân lân nung chảy

– Sản xuất phân đạm urê

– Sản xuất phân hỗn hợp N-P-K

– Thực tập nghề nghiệp