SẢN XUẤT RƯỢU BIA

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp

+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của một số loại thiết bị chính thường được sử dụng trong sản xuất rượu, bia;

+ Mô tả được các thao tác, cách hiệu chỉnh, vận hành các thông số kỹ thuật, chế độ vệ sinh và bảo dưỡng các thiết bị;

+ Trình bày được nguyên lý cơ bản của quá trình sản xuất rượu, bia;

+ Vận dụng được những kiến thức cơ bản trong các môn học vào chuyên môn nghề nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm;

+  Nêu được các bước và yêu cầu của từng bước thực hiện các công việc trong qui trình sản xuất rượu, bia;

+ Trình bày được nội dung công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm rượu, bia;

+ Phát hiện được các nguyên nhân làm hư hỏng hoặc làm giảm độ chính xác trên các dây chuyền sản xuất; đề xuất được các biện pháp khắc phục,phòng ngừa hoặc phương án cải tiến;

+ Đề ra được giải pháp xử lý các tình huống thường xảy ra trong quá trình thực hiện các công việc trong sản xuất rượu, bia;

+ Trình bày được các nội dung tổ chức quản lý sản xuất trong các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm;

+ Trình bày được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình thực hiện các thao tác.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành và sử dụng thành thạo các loại máy, thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất rượu, bia;

+ Thực hiện các thao tác vận hành, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng máy, thiết bị chế biến theo đúng trình tự qui định, đảm bảo an toàn;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác đối với từng công đoạn trong quá trình sản xuất;

+ Sản xuất được sản phẩm rượu, bia theo quy trình công nghệ đạt các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm yêu cầu, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và năng suất lao động;

+ Thực hiện đầy đủ, đúng trình tự các nội dung kiểm tra, đánh giá  chất lượng sản phẩm ở từng công đoạn sản xuất;

+ Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất một phân xưởng; một ca hoặc một tổ sản xuất;

+ Giải quyết được công việc một cách độc lập, đồng thời phối hợp được với đồng nghiệp trong phân xưởng, ca sản xuất và tổ sản xuất khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

+ Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát được về chuyên môn đối với công nhân trình độ trung cấp và sơ cấp nghề trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động;

+ Phân tích, đánh giá và xử lý được các sự cố thường xảy ra trong quá trình sản xuất. Đề ra được những quyết định kỹ thuật có tính chuyên môn sâu và có năng lực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực chuyên môn;

+Thực hiện đúng qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động trong toàn bộ quá trình sản xuất.

3- Cơ hội việc làm

Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề sản xuất rượu, bia có thể làm việc tại các phòng kỹ thuật, xưởng sản xuất của các cơ sở sản xuất rượu, bia.

4- Các môn học chính

– Điện kỹ thuật

– Hoá sinh thực phẩm

– Vi sinh vật thực phẩm

– Vệ sinh an toàn thực phẩm

– An toàn và bảo hộ lao động

– Tổ chức sản xuất

– Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩm

– Bao bì thực phẩm

– Máy và thiết bị thực phẩm

– Quản lý chất lượng thực phẩm

– Phân tích thực phẩm

– Tiếp nhận nguyên liệu sản xuất rượu, bia

– Chuẩn bị dịch lên men rượu etylic

– Lên men rượu etylic

– Chưng luyện, hoàn thiện sản phẩm rượu etylic

– Sản xuất malt đại mạch

– Chuẩn bị nguyên liệu thay thế trong sản xuất bia

– Chuẩn bị dịch đường lên men bia

– Lên men bia

– Hoàn tất sản phẩm bia

– Kiểm tra sản xuất

– Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

– Thực hiện an toàn lao động và môi trường

– Quản lý sản xuất

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được những kiến thức trong các môn học vào vận hành thiết bị, chuyên môn nghề đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm;

+ Trình bày được nguyên lý cơ bản trong quá trình sản xuất rượu, bia;

+ Nêu được các bước và yêu cầu của từng bước thực hiện các công việc trong quy trình sản xuất rượu, bia;

+ Trình bày được nội dung công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm rượu, bia;

+ Trình bày được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình thực hiện các thao tác;

+ Vân dụng được những kiến thức cơ bản vào từng công đoạn như : nhận nguyên liệu; chuẩn bị dịch len men rượu etylic, dịch đường lên men bia, thực hiện

quá trình lên men của quá trình sản xuất rượu, bia đảm bảo chính xác, an toàn, hiệu quả;

+ Phát hiện được một số nguyên nhân phổ biến làm sai lệch thường xảy ra trên các công đoạn sản xuất rượu, bia từ đó đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời, chính xác.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Vận hành và sử dụng thành thạo các loại máy, thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất rượu, bia;

+ Thực hiện các thao tác vận hành, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng máy, thiết bị sản xuất theo đúng trình tự qui định, đảm bảo an toàn;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản đối với từng công đoạn trong quá trình sản xuất rượu, bia;

+ Thực hiện đầy đủ, đúng trình tự các nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm ở từng công đoạn sản xuất trong dây chuyền sản xuất rượu, bia;

+ Giải quyết được công việc một cách độc lập, đồng thời phối hợp được với đồng nghiệp trong phân xưởng, ca sản xuất và tổ sản xuất khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

+ Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát được về chuyên môn đối với công nhân trình độ sơ cấp nghề trong quá trình sản xuất đảm bảo sản phẩm đạt tiêu

chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động;

+ Thực hiện đúng qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động trong toàn bộ quá trình sản xuất.

3- Cơ hội làm việc

Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề có thể làm việc trong phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật,các xưởng sản xuất tại các xí nghiệp, nhà máy sản xuất rượu, bia của tư nhân và quốc doanh trong cả nước.

4- Các môn học chính

– Điện kỹ thuật

– Hoá sinh thực phẩm

– Vi sinh vật thực phẩm

– Vệ sinh an toàn thực phẩm

– An toàn và bảo hộ lao động

– Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩm

– Bao bì thực phẩm

– Tiếp nhận nguyên liệu sản xuất rượu, bia

– Chuẩn bị dịch lên men rượu etylic

– Lên men rượu etylic

– Chưng luyện, hoàn thiện rượu etylic

– Sản xuất malt đại mạch

– Chuẩn bị nguyên liệu thay thế trong sản xuất bia

– Chuẩn bị dịch đường lên men bia

– Lên men bia

– Hoàn tất sản phẩm bia

– Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

– Thực tập tốt nghiệp