TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề tài chính doanh nghiệp;

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính – tiền tệ vào việc thực hiện nghiệp vụ tài chính được đào tạo theo đúng chuyên ngành ở vị trí công tác được giao;

+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ vào trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp;

+ Vận dụng được kiến thức về phân tích tài chính vào trong doanh nghiệp với những khía cạnh phân tích chính: tình hình huy động, sử dụng vốn; kết quả kinh doanh; tình hình thanh toán; khả năng sinh lời; dự án đầu tư của doanh nghiệp;

+ Trình bày được cách thức lập kế hoạch tài chính (dự báo tài chính) về lượng vốn cần huy động, doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí nhân sự cũng như các chi phí khác trong hoạt động của doanh nghiệp;

+ Nắm được phương pháp tổ chức thực hiện công tác tài chính trong doanh nghiệp: tìm kiếm nguồn vốn, quản trị vốn và tài sản, khấu hao, đầu tư;

+ Hiểu được những biện pháp kiểm tra và kiểm soát hoạt động tài chính trong doanh nghiệp;

+ Nắm được quy trình đầu tư và quyết định dự án đầu tư hiệu quả trong doanh nghiệp;

+ Hiểu được phương pháp vận dụng hệ thống thông tin, dữ liệu vào các quá trình hoạt động, quản lý tài chính trong doanh nghiệp;

+ Nắm được cách thức tổ chức, quản lý hoạt động tài chính phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, vào công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tổ chức được công tác tài chính phù hợp với từng doanh nghiệp;

+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

+ Lập được các báo cáo tài chính của doanh nghiệp;

+ Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính của doanh nghiệp;

+ Cung cấp được đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong kế toán và tài chính doanh nghiệp;

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi học xong trình độ cao đẳng nghề Tài chính doanh nghiệp, sinh viên có thể làm việc:

– Tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

– Làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

4- Các môn học chính:

– Kinh tế chính trị

– Luật kinh tế

– Toán tài chính

– Nguyên lý thống kê

– Anh văn chuyên ngành

– Kinh tế vi mô

– Kinh tế vĩ mô

– Lý thuyết tài chính

– Lý thuyết tiền tệ – tín dụng

– Nguyên lý kế toán

– Quản trị doanh nghiệp

– Thuế

– Thống kê doanh nghiệp

– Phân tích hoạt động kinh doanh

– Lập và phân tích dự án

– Kế toán tài chính

– Tin học ứng dụng trong tài chính

– Tài chính doanh nghiệp

– Phân tích tài chính doanh nghiệp

– Lập báo cáo tài chính

– Kiểm soát hệ thống quản lý tài chính trong doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề tài chính doanh nghiệp;

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính – tiền tệ vào trong việc thực hiện nghiệp vụ tài chính được đào tạo theo đúng chuyên ngành ở vị trí công tác được giao;

+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ vào trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp;

+ Vận dụng được kiến thức về phân tích tài chính vào trong doanh nghiệp với những khía cạnh phân tích chính: tình hình huy động, sử dụng vốn; kết quả kinh doanh; tình hình thanh toán; khả năng sinh lời; dự án đầu tư của doanh nghiệp;

+ Hiểu được phương pháp vận dụng hệ thống thông tin, dữ liệu vào các quá trình hoạt động, quản lý tài chính trong doanh nghiệp;

+ Nắm được cách thức tổ chức, quản lý hoạt động tài chính phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tổ chức được công tác tài chính phù hợp với từng doanh nghiệp;

+ Lập được các báo cáo tài chính của doanh nghiệp;

+ Cung cấp được thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong kế toán và tài chính doanh nghiệp;

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi học xong trình độ trung cấp nghề Tài chính doanh nghiệp, có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

4- Các môn học chính

– Kinh tế chính trị

– Luật kinh tế

– Toán tài chính

– Nguyên lý thống kê

– Kinh tế vi mô

– Lý thuyết tài chính

– Nguyên lý kế toán

– Thuế

– Thống kê doanh nghiệp

– Lập và phân tích dự án

– Kế toán tài chính

– Tin học ứng dụng trong tài chính

– Tài chính doanh nghiệp

– Phân tích tài chính doanh nghiệp