TÀI CHÍNH TÍN DỤNG

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán, tài chính trong việc thực hiện nghiệp vụ tài chính – ngân hàng được giao;

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, tài chính – ngân hàng, giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, có kiến thức cơ bản và nâng cao về tiền tệ ngân hàng và thị trường chứng khoán;

+ Hiểu được phương pháp và cách thức sử dụng các thiết bị văn phòng hiện đại, các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, trong quản lý ngân hàng và bảo mật thông tin;

+ Xác định được từng loại hình bảo lãnh của ngân hàng, hồ sơ vay vốn ngân hàng;

+ Xác định được các nội dung kế toán huy động, tín dụng, thanh toán tại ngân hàng;

+ Xác định được những nội dung kế toán tổng hợp, thanh toán điện tử liên ngân hàng, gửi tiết kiệm, cho vay, quyết toán;

+ Xác định được hình thức thanh toán và bộ chứng từ thanh toán quốc tế;

+ Xác định được các phương tiện thanh toán quốc tế, phương thức giao dịch thương mại, dịch vụ và quốc tế;

+ Xác định được phương pháp cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính tiền tệ, kế toán, thuế vào công tác tài chính – ngân hàng;

+ Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập được các chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán tài chính – kế toán ngân hàng;

+ Sử dụng đúng các chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Ứng dụng được các phương thức, biện pháp huy động vốn, cho vay, cho thuê vào các ngân hàng;

+ Thực hiện được việc tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với loại hình ngân hàng;

+ Thiết lập được mối quan hệ với doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng;

+ Sử dụng thành thạo chứng từ tài chính trong quản trị tài chính tại ngân hàng;

+ Lập được chính xác các loại báo cáo tài chính theo quy định;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của ngân hàng;

+ Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính của khách hàng;

+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động thương mại – dịch vụ phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở ngân hàng;

+ Tham mưu được cho lãnh đạo ngân hàng những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính tiền tệ của ngân hàng đúng pháp luật;

+ Phân tích được các báo cáo tài chính để thẩm định hồ sơ tín dụng;

+ Kỹ năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

3- Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc tại ngân hàng ở các vị trí: Giao dịch viên, Quan hệ khách hàng, Phát hành thẻ ATM, Hỗ trợ tín dụng, Ngân quỹ, Chăm sóc khách hàng, Thẩm định tín dụng, Thanh toán quốc tế, Phân tích tài chính.

4- Các môn học chính:

– Luật kinh tế

– Toán kinh tế

– Soạn thảo văn bản

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Kinh tế vi mô

– Lý thuyết thống kê

– Lý thuyết tài chính tiền tệ tín dụng

– Lý thuyết kế toán

– Marketing ngân hàng

– Tài chính doanh nghiệp

– Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng

– Kế toán ngân hàng

– Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

– Phân tích hoạt động kinh doanh

– Thanh toán quốc tế

– Phân tích tài chính

– Tin học ứng dụng trong phân tích đầu tư tài chính

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, tài chính trong việc thực hiện nghiệp vụ tài chính – ngân hàng được giao;

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, tài chính – ngân hàng, giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, có kiến thức cơ bản và nâng cao về tiền tệ ngân hàng và thị trường chứng khoán;

+ Hiểu được phương pháp và cách thức sử dụng các thiết bị văn phòng hiện đại, các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, trong quản lý ngân hàng và bảo mật thông tin;

+ Xác định được từng loại hình bảo lãnh của ngân hàng, hồ sơ vay vốn ngân hàng;

+ Xác định được các nội dung kế toán huy động, tín dụng, thanh toán tại ngân hàng;

+ Xác định được những nội dung kế toán tổng hợp, thanh toán điện tử liên ngân hàng, gửi tiết kiệm, cho vay, quyết toán;

+ Xác định được phương pháp cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính tiền tệ, kế toán, thuế vào công tác tài chính – ngân hàng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập được các các loại chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán tài chính – kế toán ngân hàng;

+ Sử dụng đúng chứng từ kế toán ghi số kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Thực hiện được việc tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với loại hình ngân hàng;

+ Lập được các loại báo cáo kế toán tài chính theo quy định;

+ Thiết lập được mối quan hệ với doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng;

+ Sử dụng thành thạo các chứng từ tài chính trong quản trị tài chính tại ngân hàng;

+ Kiểm tra được công tác tài chính, kế toán của ngân hàng;

+ Kiểm tra được công tác tài chính của khách hàng;

+ Cung cấp được đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động thương mại – dịch vụ phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở ngân hàng;

+ Tham mưu được cho lãnh đạo ngân hàng những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính tiền tệ của ngân hàng đúng pháp luật;

+ Kỹ năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

3- Cơ hội việc làm

Học sinh sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc tại ngân hàng ở các vị trí: Giao dịch viên, Quan hệ khách hàng, Phát hành thẻ ATM, Hỗ trợ tín dụng, Ngân quỹ, Chăm sóc khách hàng, Thẩm định tín dụng, Thanh toán quốc tế, Phân tích tài chính.

4- Các môn học chính:

– Luật kinh tế

– Soạn thảo văn bản

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Kinh tế vi mô

– Lý thuyết thống kê

– Lý thuyết tài chính tiền tệ tín dụng

– Lý thuyết kế toán

– Marketing ngân hàng

– Tài chính doanh nghiệp

– Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng

– Kế toán ngân hàng

– Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

– Thanh toán quốc tế

– Phân tích tài chính

– Tin học ứng dụng trong phân tích đầu tư tài chính