THÍ NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM HÓA DẦU

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của các môn học trong chương trình đào tạo nghề thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Mô tả được đặc điểm, tính chất, ứng dụng và phương pháp tổng hợp các sản phẩm hóa dầu, trong chương trình đào tạo nghề thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Trình bày được cơ sở lý thuyết, phương pháp tính toán, quy trình thực hiện các bài thí nghiệm trong chương trình đào tạo nghề thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu, trong chương trình đào tạo nghề thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Trình bày được nội quy về an toàn, trang bị bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường;

+ Dịch được một số tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

+ Sử dụng được máy tính trong một số công việc;

+ Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn;

+ Trình bày được nội dung cơ bản của luật lao động.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Làm được các bài thí nghiệm, xác định được các thông số kỹ thuật của một số sản phẩm trong chương trình đào tạo nghề thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Tính toán và xử lý được các số liệu của các bài thực hành trong chương trình đào tạo nghề thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Giải quyết được các hiện tượng bất thường xảy ra trong quá trình thực hiện các bài thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Bảo quản, sửa chữa, vận hành và xử lý được các sự cố xảy ra đối với các thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong phòng thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Tổ chức được các ca, nhóm làm việc theo yêu cầu của cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm hóa dầu;

+ Vận dụng được các kiến thức về ngoại ngữ, tin học, an toàn lao động và vệ sinh môi trường vào nghề thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Kèm cặp được tay nghề cho người có bậc học thấp hơn.

3- Cơ hội việc làm

Hiện nay, các sản phẩm của công nghệ hóa dầu đang rất phong phú và đa dạng, nền công nghiệp chế biến dầu mỏ ngày càng phát triển. Vì vậy người học tốt nghiệp cao đẳng nghề thí nghiệm các sản phẩm hoá dầu có rất nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hoá dầu.

4- Các môn học chính

– Hóa vô cơ

– Hóa hữu cơ

– Hóa lý

– Kỹ thuật phòng thí nghiệm

– Hóa phân tích

– Thực hành hóa phân tích

– An toàn lao động

– Điện kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Phương pháp phân tích quang phổ

– Kỹ thuật môi trường

– Hóa học pôlime

– Hóa lý pôlime

– Thí nghiệm sản phẩm chất dẻo

– Thí nghiệm sản phẩm keo dán

– Thí nghiệm sản phẩm thuốc nhuộm

– Thí nghiệm sản phẩm thuốc nổ

– Thí nghiệm sản phẩm ure

– Thí nghiệm sản phẩm chất tẩy rửa tổng hợp

– Tổng hợp hữu cơ – hóa dầu

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về lý thuyết hóa học;

+ Mô tả được đặc điểm, tính chất và ứng dụng của các sản phẩm hóa dầu;

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số thiết bị, dụng cụ thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Trình bày được cơ sở lý thuyết, quy trình thực hiện một số bài thí nghiệm trong chương trình đào tạo nghề thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Trình bày được nội quy về an toàn, trang bị bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường;

+ Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ và tin học;

+ Trình bày được nội dung cơ bản của luật lao động;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Làm được một số bài thực hành trong chương trình đào tạo nghề thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Tính toán được kết quả của một số bài thí nghiệm, kiểm tra thành phần, tính chất của các sản phẩm hóa dầu;

+ Sửa chữa, vận hành và bảo quản được một số dụng cụ, thiết bị, hoá chất trong phòng thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu;

+ Sử dụng được máy tính trong một số công việc chuyên môn;

+ Dịch được một số tài liệu tiếng Anh chuyên ngành đơn giản;

+ Vận dụng được các kiến thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường vào phòng thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu.

3- Cơ hội việc làm:

Hiện nay các sản phẩm của công nghệ hóa dầu đang rất phong phú và đa dạng, nền công nghiệp chế biến dầu mỏ ngày càng phát triển. Vì vậy người học tốt nghiệp trung cấp nghề “Thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu” có rất nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.

4- Các môn học chính

– Hóa vô cơ

– Hóa hữu cơ

– Hóa lý

– Kỹ thuật phòng thí nghiệm

– Hóa phân tích

– An toàn lao động

– Hoá học polime

– Hoá lý polime

– Phân tích công cụ

– Tổng hợp hữu cơ – hóa dầu

– Thí nghiệm sản phẩm chất dẻo

– Thí nghiệm sản phẩm keo dán

– Thí nghiệm sản phẩm thuốc nhuộm

– Thí nghiệm sản phẩm ure

– Thí nghiệm sản phẩm thuốc nổ

– Thí nghiệm sản phẩm chất tẩy rửa tổng hợp