THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Anh;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng và vào hoạt động nghề;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán trong việc thực hiện các nghiệp vụ thống kê;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về thống kê: Khái niệm, quá trình nghiên cứu, phân tổ, các mức độ, dãy số thời gian, chỉ số và các kiến thức nâng cao về thống kê: Điều tra chọn mẫu, hồi quy tương quan, dự đoán thống kê ngắn hạn, lý thuyết quyết định;

+ Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động thống kê trong doanh nghiệp: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động, năng suất lao động, tiền lương, tài sản cố định, thiết bị sản xuất, nguyên vật liệu;

+ Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động thống kê trong doanh nghiệp: Giá thành sản phẩm, tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh;

+ Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động thống kê trong doanh nghiệp: thương mại, đầu tư xây dựng, nông nghiệp;

+ Trình bày được các mô hình và phương pháp dự đoán thống kê;

+ Trình bày được các phương pháp xây dựng báo cáo thống kê trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Có kiến thức cơ bản về hoạt động thống kê doanh nghiệp: Điều tra, tổng hợp, đoán cáo, phân tích và dự đoán các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Biết cập nhật các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác thống kê doanh nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

+ Nói tiếng Anh lưu loát với người nước ngoài và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Lập được kế hoạch điều tra thống kê;

+ Tổ chức được công tác điều tra thống kê theo các lĩnh vực;

+ Tổng hợp được tài liệu điều tra thống kê;

+ Phân tích được tài liệu điều tra thống kê;

+ Đánh giá được và dự đoán được tài liệu điều tra thống kê;

+ Lập được báo cáo thống kê;

+ Thực hiện đổi mới các hoạt động thống kê;

+ Thiết lập được mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các tổ chức thống kê;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm thống kê chuyên dụng vào công tác tổng hợp, điều tra và dự đoán thống kê;

+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế và tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh.

3- Cơ hội việc làm:

– Làm cán bộ phụ trách, cán bộ nghiệp vụ, nhân viên tại các phân xưởng, phòng ban trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế – xã hội;

– Làm cán bộ phụ trách, cán bộ nghiệp vụ, nhân viên tại các bộ phận thống kê ở các cơ quan trong hệ thống tổ chức thống kê;

– Làm cán bộ phụ trách, cán bộ nghiệp vụ, nhân viên tại tổng cục, chi cục thống kê.

4- Các môn học chính

– Kinh tế chính trị

– Luật kinh tế

– Lý thuyết xác suất, thống kê toán

– Soạn thảo văn bản

– Anh văn chuyên ngành

– Kinh tế vi mô

– Nguyên lý thống kê 1

– Nguyên lý thống kê 2

– Lý thuyết tài chính

– Nguyên lý kế toán

– Quản trị doanh nghiệp

– Kế toán doanh nghiệp

– Tài chính doanh nghiệp

– Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 1

– Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 2

– Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 3

– Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 4

– Xây dựng biểu mẫu thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp

– Tin học thống kê 1

– Tin học thống kê 2

– Thực hành Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 1

– Thực hành Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 2

– Thực hành Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 3

– Thực hành Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 4

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán trong việc thực hiện các nghiệp vụ thống kê;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về thống kê: Khái niệm, quá trình nghiên cứu, phân tổ, các mức độ, dãy số thời gian, chỉ số;

+ Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động thống kê trong doanh nghiệp: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động, năng suất lao động, tiền lương, tài sản cố định, thiết bị sản xuất, nguyên vật liệu;

+ Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động thống kê trong doanh nghiệp: Giá thành sản phẩm, tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh;

+ Biết cập nhật các chế độ liên quan đến công tác thống kê doanh nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp;

+ Giao tiếp được với người nước ngoài và đọc được các chú thích đơn giản bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng;

+ Lập được kế hoạch điều tra thống kê;

+ Tổ chức được công tác điều tra thống kê theo các lĩnh vực;

+ Tổng hợp tài liệu điều tra thống kê;

+ Sử dụng phần mềm thống kê chuyên dụng vào công tác tổng hợp và điều tra thống kê.

3- Cơ hội việc làm:

– Làm cán bộ nghiệp vụ, nhân viên tại các phân xưởng, phòng ban trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế – xã hội;

– Làm cán bộ nghiệp vụ, nhân viên tại các bộ phận thống kê ở các cơ quan trong hệ thống tổ chức thống kê;

– Làm cán bộ nghiệp vụ, nhân viên tại tổng cục, chi cục thống kê.

4- các môn học chính

– Kinh tế vi mô

– Nguyên lý thống kê 1

– Lý thuyết tài chính

– Nguyên lý kế toán

– Quản trị doanh nghiệp

– Kế toán doanh nghiệp

– Tài chính doanh nghiệp

– Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 1

– Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 2

– Tin học thống kê 1

– Thực hành Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 1

– Thực hành Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 2

 – Thực tập tốt nghiệp