THƯ KÝ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Giải thích được các loại văn bản;

+ Vận dụng được các thành phần thể thức của văn bản trong soạn thảo;

+ Vận dụng được các đặc trưng lập hồ sơ;

+ Giải thích được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức;

+  Trình bày được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của người thư ký;

+ Giải thích được qui trình thu thập, xử lý, thống kê và cung cấp thông tin;

+ Mô tả được nội dung các công việc trong qui trình tổ chức cuộc họp, hội nghị;

+ Giải thích được phương pháp tổ chức phòng làm việc khoa học;

+ Vận dụng được các công việc trong tổ chức chuyến đi công tác của lãnh đạo;

+ Vận dụng được nhiệm vụ đón, tiếp và đãi khách.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thu thập, phân loại, cung cấp được các thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo;

+ Tổ chức thành thạo các chuyến đi công tác của lãnh đạo;

+ Tổ chức, điều hành được các cuộc họp, hội nghị;

+ Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị văn phòng;

+ Làm được các công việc trong đón, tiếp và đãi khách;

+ Ghi nhanh được biên bản các cuộc họp, hội nghị

+ Soạn thảo được văn bản có nội dung đơn giản.

+ Sắp xếp được các phòng làm việc đảm bảo khoa học

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng nghề, sinh viên làm việc được trong các văn phòng hoặc phòng hành chính các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, xí nghiệp trường học, bệnh viện, các đơn vị trong lực lượng vũ trang nhân dân;

– Làm thư ký riêng cho lãnh đạo.

4- Các môn học chính

– Luật Hành chính Việt Nam

– Tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức

– Quản trị văn phòng

– Tổ chức lao động khoa học

– Kỹ năng làm việc nhóm

– Tâm lý học quản lý

– Tiếng Việt thực hành

– Tin học văn phòng

– Kỹ thuật đánh máy vi tính

– Kỹ năng giao tiếp

– Văn bản quản lý

– Kỹ thuật soạn thảo văn bản

– Quản lý văn bản đến, văn bản đi

– Lập hồ sơ

– Sử dụng trang thiết bị văn phòng

– Tổng quan về công tác Thư ký

– Chuẩn bị và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý

– Xây dựng chương trình, kế hoạch và lịch làm việc

– Tổ chức tiếp khách, đãi khách

– Tổ chức cuộc họp, hội nghị

– Tổ chức chuyến đi công tác

– Tổ chức phòng làm việc khoa học

– Quan hệ của người thư ký với lãnh đạo và đồng nghiệp

– Thực hành  nghề nghiệp

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được tên các loại văn bản, thẩm quyền ban hành và các thành phần thể thức của văn bản;

+ Nêu được quy trình quản lý văn bản;

+ Nêu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức;

+  Giải thích được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của người thư ký;

+ Trình bày được qui trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin;

+ Nêu được các công việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc;

+ Mô tả được nhiệm vụ đón, tiếp và đãi khách;

+ Trình bày được nội dung các công việc phục vụ cuộc họp, hội nghị;

+ Trình bày được nội dung các công việc phục vụ chuyến đi công tác

+ Giải thích  được  phương pháp tổ chức phòng làm việc khoa học.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thu thập, phân loại, cung cấp được các thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo;

+ Soạn thảo được một số văn bản hành chính có nội dung đơn giản;

+ Lập được lịch làm việc của lãnh đạo;

+ Làm được một số công việc trong đón, tiếp và đãi khách;

+ Chuẩn bị được một số công việc phục vụ cuộc họp và hội nghị đơn giản;

+ Làm được một số công việc phục vụ chuyến đi công tác của lãnh đạo;

+ Sắp xếp được các trang thiết bị trong phòng làm việc của lãnh đạo khoa học và hiệu quả;

+ Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị văn phòng;

3- Cơ hội việc làm:

Tốt nghiệp trung cấp nghề thư ký học sinh làm việc được trong các văn phòng hoặc phòng hành chính các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị trong lực lượng vũ trang và tư nhân.

4- Các môn học chính

– Quản trị văn phòng

– Tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức

– Tiếng Việt thực hành

– Tâm lý học quản lý

– Tin học văn phòng

– Kỹ thuật đánh máy vi tính

– Kỹ năng giao tiếp

– Văn bản và Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý

– Quản lý văn bản

– Lập hồ sơ

– Sử dụng trang thiết bị văn phòng

– Tổng quan về công tác Thư ký

– Chuẩn bị và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý

– Xây dựng chương trình, kế hoạch và lịch làm việc

– Phục vụ đón, tiếp khách

– Phục vụ hội nghị

– Phục  vụ chuyến đi công tác

– Tổ chức phòng làm việc  khoa học

– Thư ký với việc thiết lập Quan hệ với lãnh đạo và đồng nghiệp

– Thực hành  nghề nghiệp

– Thực tập tốt nghiệp