TRỒNG RAU

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về sinh học và sinh lý thực vật làm cơ sở cho kiến thức chuyên ngành;

+ Mô tả được các bước phân tích thị trường và xác định được nhu cầu sử dụng rau;

+ Trình bày được quy trình lập kế hoạch sản xuất rau;

+ Giải thích  được quy trình trồng rau theo phương pháp truyền thống và theo phương pháp áp dụng công nghệ cao vào sản xuất;

+ Giải thích được quy trình trồng rau theo VietGAP;

+ Nhận biết được các loại sâu, bệnh hại chủ yếu và các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong sản xuất rau;

+  Trình bày được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh trong sản xuất rau.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận biết được đặc điểm sinh học của cây rau, phân biệt được với các loại cây trồng khác;

+ Lập được kế hoạch sản xuất và tiêu thụ cây rau phù hợp với thị trường;

+ Sản xuất được cây giống rau bằng phương pháp gieo ươm;

+ Chuẩn bị và xử lý được đất và giá thể để sản xuất rau đại trà và theo hướng công nghệ cao;

+  Quản lý được dinh dưỡng trong sản xuất rau;

+ Vận hành và bảo dưỡng được các loại nhà kính, nhà lưới;

+ Chẩn đoán và phòng trừ tổng hợp được các dịch hại cơ bản trên cây rau;

+ Trồng và chăm sóc được một số cây rau phổ biến trên thị trường theo quy trình VietGAP;

+ Thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ được rau theo đúng quy trình;

+ Thực hiện  được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh nông nghiệp trong sản xuất rau.

3- Cơ hội việc làm:

Ng­ười có bằng tốt nghiệp trung cấp trồng rau có thể:

+ Làm việc tại Trung tâm nghiên cứu thuộc ngành trồng trọt;

+ Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trang trại nông, hộ gia đình về sản xuất rau;

+ Làm việc tại các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực trồng rau.

4- Các môn học chính

– Sinh lý thực vật

– Đặc điểm sinh học cây rau

– Nghiên cứu thị trường rau

– An toàn lao động và vệ sinh nông nghiệp

– Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh rau

– Sản xuất cây giống rau

– Chuẩn bị đất trồng rau

– Dinh dưỡng cho cây rau

– Kỹ thuật tưới, tiêu cho cây rau

– Bệnh hại cây rau

– Côn trùng hại cây rau

– Quản lý dịch hại tổng hợp cây rau

– Quản lý cỏ dại

– Thực tập ngoại khóa

– Kỹ thuật trồng rau (củ, quả, lá, hoa)

– Sản xuất rau theo VietGAP

– Sản xuất rau công nghệ cao

– Thu hoạch và bảo quản rau

– Thực tập cuối khóa