Vẽ trên gốm

Tên nghề:         VẼ TRÊN GỐM
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ phù hợp với nghề Vẽ trên Gốm
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 5
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.
– Kiến thức:
+ Trình bày được phương pháp chuẩn bị thiết bị dụng cụ và hàng mộc cho vẽ trên gốm;
+ Trình bày được công dụng, cách sử dụng các dụng cụ,thiết bị,máy móc  thông thường dùng trong nghề vẽ trên gốm;                 
+ Trình bày được các thao tác vẽ cơ bản trên gốm;
+ Trình bày được cách vẽ trang trí lọ gốm;
+ Trình bày được cách vẽ trang trí tranh gốm;    
+ Trình bày được cách kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm.
– Kỹ năng:
+ Chuẩn bị được thiết bị dụng cụ và hàng mộc cho vẽ trên gốm;
+ Sử dụng được các thiết bị, máy móc thông thường dùng trong nghề vẽ  trên gốm;
+ Thực hiện  được các thao tác vẽ cơ bản trên gốm;
+ Vẽ trang trí được sản phẩm lọ gốm theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Vẽ trang trí được tranh gốm theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Kiểm tra và chỉnh sửa được đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm rút kinh nghiệm trước và sau khi nung.
– Thái độ:
+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp học viên làm việc ở các cơ sở sau đây:
– Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ và các xưởng gốm tại các địa phương, làng nghề; Bát Tràng, Hải Dương, Chu Đậu, Đồng Nai, Bình Dương…
– Tự tổ chức sản xuất vẽ trên gốm tại gia đình,  làm người bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng tại làng nghề, cửa hàng…
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU           
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 03 tháng
– Thời gian học tập: 11 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 34 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 5 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ
+ Thời gian học lý thuyết: 54 giờ; Thời gian học thực hành: 346 giờ
           
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO C, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
Mã MH,MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
 
Các môn học, mô đun đào tạo nghề
 
 
 
 
MĐ01
Chuẩn bị thiết bị dụng cụ và hàng mộc
60
10
44
6
MĐ02
Thao tác vẽ cơ bản  trên gốm
90
12
71
7
MĐ03
Vẽ trang trí lọ gốm
100
12
82
6
MĐ04
Vẽ trang trí tranh gốm
120
12
101
7
MĐ05
Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm
30
08
19
3
Tổng cộng
400
54
317
29
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
1. CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ
Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 60 giờ;   (Lý thuyết: 10giờ;   Thực hành: 50 giờ)
Mục tiêu mô đun
– Trình bày được phương pháp chuẩn bị dụng cụ vẽ và mầu vẽ, men mầu;
– Mô tả được phương pháp chuẩn bị dụng cụ bàn ghế, giá vẽ, bảng bửng, giá kê, xếp sản phẩm.
– Trình bày được phương pháp chuẩn bị sản phẩm mộc và dụng cụ vệ sinh sản phẩm mộc.
– Mô tả được phương pháp can, vẽ mẫu trên giấy.
– Trình bày được phương pháp chuẩn bị, sử dụng bàn xoay.
– Mô tả được phương pháp chuẩn bị, sử dụng máy phun đầu phun.
– Chuẩn bị được dụng cụ vẽ và mầu vẽ, men mầu;
– Chuẩn bị được cụ bàn ghế, giá vẽ, bảng bửng, giá kê xếp sản phẩm.
– Chuẩn bị được sản phẩm mộc và dụng cụ vệ sinh sản phẩm mộc.
– Can, vẽ được mẫu trên giấy.
– Chuẩn bị, sử dụng được bàn xoay.
– Chuẩn bị, sử dụng được máy phun đầu phun.
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác;
– Tuân thủ quy định an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
Tên các bài trong mô đun
1
Chuẩn bị dụng cụ vẽ và mầu vẽ,men mầu
2
Chuẩn bị dụng cụ bàn ghế, giá vẽ, bảng bửng, giá kê xếp sản phẩm
3
Chuẩn bị sản phẩm mộc và dụng cụ vệ sinh sản phẩm mộc
4
Chuẩn bị dụng cụ can vẽ mẫu trên giấy
5
Chuẩn bị , sử dụng bàn xoay
6
Chuẩn bị , sử dụng máy phun đầu phun
2. THAO TÁC VẼ CƠ BẢN TRÊN GỐM
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết:12 giờ;  Thực hành: 78 giờ)
Mục tiêu mô đun
– Trình bày được cách pha mầu và cách sử dụng mầu sắc;
– Mô tả được phương pháp vẽ nét cơ bản trên gốm;
– Trình bày được phương pháp vẽ mảng cơ bản trên gốm;
– Mô tả được phương pháp vẽ hoa văn họa tiết;
– Trình bày được phương pháp vẽ hoa lá thiên nhiên hình đơn giản;
– Mô tả được phương pháp vẽ động vật hình cơ bản;
– Trình bày được phương pháp vẽ người hình cơ bản;
– Mô tả được phương pháp vẽ sơn thủy cơ bản;
– Pha mầu và sử dụng được mầu sắc đảm bảo yêu cầu mỹ thuật;
– Vẽ được nét cơ bản trang trí trên gốm đảm bảo yêu cầu mỹ thuật;
– Vẽ được mảng cơ bản trang trí trên gốm đảm bảo yêu cầu mỹ thuật;
– Vẽ được hoa văn họa tiết đảm bảo yêu cầu mỹ thuật;
– Vẽ được hoa lá thiên nhiên hình đơn giản đảm bảo yêu cầu mỹ thuật;
– Vẽ được động vật hình cơ bản đảm bảo yêu cầu mỹ thuật;
– Vẽ được người hình cơ bản đảm bảo yêu cầu mỹ thuật;
– Vẽ được sơn thủy cơ bản đảm bảo yêu cầu mỹ thuật;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và kiên trì chính xác.
Tên các bài trong mô đun
1
Pha mầu và cách sử dụng mầu sắc
2
Vẽ  trang trí cơ bản
3
Vẽ hoa văn họa tiết
4
Vẽ hoa lá thiên nhiên hình đơn giản
5
Vẽ động vật hình cơ bản
6
Vẽ người hình cơ bản
7
Vẽ sơn thủy cơ bản
3. VẼ TRANG TRÍ LỌ GỐM
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 100 giờ (Lý thuyết: 12 giờ;   Thực hành: 88giờ)
Mục tiêu mô đun
– Trình bày được những nội dung chọn lựa vệ sinh sản phẩm trước khi vẽ;
– Mô tả được phương pháp nghiên cứu sao chép thu phóng, căn hình mẫu vẽ;
– Trình bày được quy trình chuẩn bị mặt bằng;
– Mô tả được cách đánh chỉ chia ô trước khi vẽ trang trí;
– Trình bày được cách vẽ trang trí hoa văn họa tiết trên cổ lọ;
– Mô tả được cách vẽ trang trí hoa văn họa tiết trên thân lọ;
– Chọn lựa và vệ sinh được sản phẩm gốm mộc đảm bảo không bị lỗi;
– Sao chép thu phóng được hình từ mẫu giấy lên sản phẩm mộc đảm bảo kỹ, mỹ thuật;
– Chuẩn bị được mặt bằng;
– Đánh được chỉ và chia ô lên sản phẩm mộc;
– Vẽ được hoa văn họa tiết trên cổ lọ gốm;
– Vẽ được hoa lá thiên nhiên trên thân lọ gốm;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác;
– Tuân thủ quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Tên các bài trong mô đun
1
 Chọn lựa, vệ sinh lọ gốm
2
Nghiên cứu sao chép thu phóng, căn hình mẫu vẽ
3
Chuẩn bị mặt bằng
4
Đánh chỉ chia ô trước khi vẽ trang trí
5
Vẽ trang trí hoa văn, họa tiết trên cổ lọ
6
Vẽ trang trí hoa lá thiên nhiên trên thân lọ
4. VẼ TRANG TRÍ TRANH GỐM
Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 120 giờ (Lý thuyết: 12 giờ;   Thực hành: 108 giờ)
Mục tiêu mô đun
– Trình bày được những nội dung chọn lựa vệ sinh sản phẩm trước khi vẽ;
– Mô tả được phương pháp nghiên cứu sao chép thu phóng, căn hình mẫu vẽ;
– Trình bày được quy trình chuẩn bị mặt bằng;
– Mô tả được cách phun nền tạo ganh trước khi vẽ trang trí;
– Trình bày được cách vẽ tranh phong cảnh;
– Mô tả được cách vẽ trang trí động vật kết hợp với hoa lá thiên nhiên;
– Trình bày được các vẽ tranh sơn thủy;
– Chọn lựa và vệ sinh được tranh gốm mộc đảm bảo không bị lỗi;
– Sao chép thu phóng được hình từ mẫu giấy lên tranh gốm mộc đảm bảo kỹ, mỹ thuật;
– Chuẩn bị được mặt bằng;
– Phun được nền và tạo ganh trên tranh mộc;
– Vẽ được tranh phong cảnh;
– Vẽ được động vật kết hợp với hoa lá thiên nhiên;
– Vẽ được tranh sơn thủy;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác;
– Tuân thủ quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Tên các bài trong mô đun
1
 Chọn lựa, vệ sinh tranh gốm
2
Nghiên cứu sao chép thu phóng, căn hình mẫu vẽ
3
Chuẩn bị mặt bằng
4
Phun nền tạo ganh trước khi vẽ
5
Vẽ trang trí phong cảnh
6
Vẽ trang trí động vật kết hợp với hoa lá thiên nhiên
7
Vẽ tranh sơn thủy
5. KIỂM TRA CHỈNH SỬA HOÀN THIỆN SẢN PHẨM
Mã số mô đun: MĐ 05
Thời gian mô đun: 30 giờ (Lý thuyết: 8 giờ;  Thực hành: 22 giờ)
Mục tiêu mô đun
– Trình bày được quy trình kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm sau khi vẽ trang trí;
– Mô tả được phương pháp kê xếp sản phẩm trên giá chờ nung đốt;
– Trình bày được phương pháp kiểm tra rút kinh nghiệm sau khi nung đốt sản phẩm;
– Kiểm tra và chỉnh sửa được sản phẩm sau khi vẽ đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật;
– Kê, xếp được sản phẩm lên giá chờ nung đốt đúng vị trí và khoa học;
– Rút được kinh nghiệm về độ hoàn thiện sản phẩm sau khi nung đốt;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác;
– Tuân thủ quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Tên các bài trong mô đun
1
Kiển tra, chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm sau khi vẽ trang trí
2
Kê, xếp sản phẩm lên giá chờ phủ men nung đốt
3
Kiển tra rút kinh nghiệm về độ hoàn thiện của sản phẩm sau khi nung đốt