XÂY DỰNG VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Đọc được các bản vẽ kỹ thuật phục vụ cho việc thi công xây dựng và bảo dưỡng đường sắt, bảo dưỡnng cầu, cống, hầm; biểu diễn được những kết cấu đơn giản;

+ Mô tả được cấu tạo các bộ phận cấu thành đường sắt, cầu, cống, hầm;

+ Phân tích được nguyên nhân gây ra sự hư hỏng của đường sắt, cầu, cống, hầm và đề ra được biện pháp đề phòng và sửa chữa khi bị hư hỏng;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản có liên quan đến nghề nghiệp về Luật đường sắt;

+ Trình bày được những kiến thức kỹ thuật chuyên môn cơ bản về: Kỹ thuật thi công lắp đặt và bảo dưỡng đường sắt; kỹ thuật bảo dưỡng cầu, cống, hầm;

trình bày được phạm vi áp dụng, cách vận hành máy thi công sửa chữa đường sắt loại cầm tay;

+ Trình bày được các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản về xây dựng và bảo dưỡng đường sắt; tiêu chuẩn bảo dưỡng cầu, cống, hầm;

+ Trình bày được các biện pháp bảo đảm an toàn chạy tàu, an toàn lao động trong công tác lắp đặt và bảo dưỡng đường sắt, bảo dưỡng cầu, cống, hầm.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lắp đặt được đường sắt, đường ngang bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Đặt và thay được ghi bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Bảo dưỡng được đường sắt, đường ngang, cầu, cống, hầm trên đường sắt bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Vận hành được máy thi công đường sắt loại cầm tay đúng quy định;

+ Quản lý, tổ chức và điều hành được tổ, đội sản xuất.

3- Cơ hội việc làm

Chương trình Khung Cao đẳng nghề Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt, nhằm đào tạo nguồn nhân lực lắp đặt và bảo dưỡng đường sắt; bảo dưỡng cầu, hầm trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu của ngành Đường sắt và xã hội. Người tốt nghiệp khóa đào tạo Cao đẳng nghề có khả năng làm việc trong các Công ty quản lý đường sắt, Công ty xây dựng công trình đường sắt với các vị trí làm việc như:

– Lắp đặt đường sắt, đường ngang;

– Bảo dưỡng đường sắt, đường ngang;

– Lắp đặt và thay ghi;

– Bảo dưỡng cầu, cống;

– Bảo dưỡng hầm đường sắt.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật công trình

– Đường sắt thường thức

– Vật liệu xây dựng

– Kỹ thuật điện

– Trắc đạc công trình

– Công trình đường sắt

– Công trình cầu, cống, hầm

– Kỹ thuật xây dựng đường sắt

– Luật đường sắt và biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công

– Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa đường sắt

– Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa ghi

– Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa đường ngang

– Kỹ thuật kiểm tra cầu

– Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa cầu thép

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về Luật đường sắt có liên quan đến nghề nghiệp;

+ Trình bày được những kiến thức kỹ thuật chuyên môn cơ bản về: Kỹ thuật thi công lắp đặt và bảo dưỡng đường sắt, kỹ thuật bảo dưỡng cầu, cống, hầm, phạm vi áp dụng, cách vận hành máy thi công đường sắt loại cầm tay;

+ Mô tả được cấu tạo các bộ phận cấu thành đường sắt, cầu, cống, hầm;

+ Trình bày được các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản về lắp đặt đường sắt, bảo dưỡng đường sắt, bảo dưỡng cầu hầm;

+ Trình bày được các biện pháp bảo đảm an toàn chạy tàu, an toàn lao động trong công tác thi công lắp đặt và bảo dưỡng đường sắt, bảo dưỡng cầu, cống, hầm.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc được các bản vẽ kỹ thuật phục vụ cho việc thi công xây dựng và bảo dưỡng đường sắt, bảo dưỡng cầu, cống, hầm;

+ Lắp đặt được đường sắt, đường ngang đúng quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Bảo dưỡng được đường sắt, đường ngang, cầu, cống, hầm trên đường sắt đúng quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định;

+ Vận hành được máy thi công đường sắt loại cầm tay đúng quy định.

3- Cơ hội việc làm

Chương trình khung Trung cấp nghề Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt, nhằm đào tạo nguồn nhân lực lắp đặt và bảo dưỡng đường sắt; bảo dưỡng cầu, cống, hầm đướng sắt trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của ngành Đường sắt và xã hội. Người tốt nghiệp khóa đào tạo Trung cấp nghề có khả năng làm việc trong các Công ty quản lý đường sắt, Công ty xây dựng công trình đường sắt với các vị trí làm việc như:

– Lắp đặt đường sắt, đường ngang;

– Bảo dưỡng đường sắt, đường ngang;

– Bảo dưỡng cầu, cống đường sắt;

– Bảo dưỡng hầm đường sắt.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật công trình

– Vật liệu xây dựng

– Công trình đường sắt

– Công trình cầu, cống, hầm

– Kỹ thuật xây dựng đường sắt

– Luật đường sắt và biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công

– Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa đường sắt

– Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa cầu thép

– Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa cầu bê tông, mố trụ, gối cầu, cống