XỬ LÝ RÁC THẢI

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các khái niệm, quá trình biến đổi hóa học, hóa lý, sinh học trong môi trường rác thải và các tác động của ô nhiễm rác thải đến môi trường, sức khỏe con người;

+ Vận dụng được các điều khoản luật, quy chuẩn và quy phạm liên quan đến rác thải về bảo vệ môi trường tại Việt Nam;

+ Phân biệt được rác thải thông thường và rác thải nguy hại;

+ Đánh giá được các phương pháp xử lý rác thải: chôn lấp hợp vệ sinh; làm phân compost, đốt, thu hồi khí gas, tái chế chất thải;

+ Phân tích được một số chỉ tiêu môi trường của rác thải trong phòng thí nghiệm;

+ Đánh giá được mức độ ô nhiễm của rác thải qua các chỉ tiêu phân tích và tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành;

+ Vận dụng được các công thức tính toán công trình xử lý rác thải thành khí đốt;

+ Mô tả được cấu tạo, công dụng và thông số kỹ thuật của công trình xử lý rác thải thành khí đốt;

+ Giải thích được quy trình công nghệ xử lý rác thải đặc trưng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo thiết bị phân tích các chỉ tiêu chất lượng của rác thải; bảo đảm được các sai số phân tích;

+ Ứng dụng được kết quả phân tích, kết quả thực nghiệm, quy chuẩn môi trường Việt Nam để lựa chọn, đề xuất công nghệ và xử lý rác thải phù hợp;

+ Vận hành, bảo dưỡng được các thiết bị trong bãi chôn lấp hợp vệ sinh đạt hiệu quả và thực hiện được kế hoạch bảo đảm an toàn lao động;

+ Vận hành, bảo dưỡng được các thiết bị trong nhà máy xử lý rác bằng phương pháp đốt đạt hiệu quả và thực hiện được kế hoạch bảo đảm an toàn lao động;

+ Vận hành, bảo dưỡng được các thiết bị trong nhà máy xử lý rác thành phân compost đạt hiệu quả và thực hiện được kế hoạch bảo đảm an toàn lao động;

+ Tham gia và tổ chức hoạt động của đội, nhóm theo kế hoạch vận hành, bảo dưỡng thiết bị xử lý rác thải đạt hiệu quả và thực hiện được kế hoạch bảo đảm an toàn lao động;

+ Ứng dụng được một số công nghệ mới vào quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

+ Sử dụng được các phần mềm: Microsoft Office, Autocad để thuyết minh, báo cáo, vẽ công trình biogas.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể:

– Làm việc trong các phòng thí nghiệm phân tích, đánh giá rác thải

– Làm việc trong các trạm trung chuyển rác thải

– Làm việc trong các bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh

– Làm việc tại các trung tâm tái chế chất thải

– Làm việc tại các nhà máy sản xuất rác thải thành phân bón hữu cơ

– Làm việc tại các lò đốt rác thải

– Làm việc tại các doanh nghiệp thi công công trình biogas

– Tham gia dạy thực hành nghề xử lý rác thải trình độ trung cấp nghề.

4- Các môn học chính:

– Hình họa – Vẽ kỹ thuật

– Autocad

– An toàn lao động

– Kỹ thuật phòng thí nghiệm

– Vi sinh đại cương

– Hóa đại cương

– Hóa phân tích

– Luật và chính sách môi trường

– Cơ sở công nghệ xử lý rác thải

– Độc học rác thải

– Điện kỹ thuật

– Anh văn chuyên ngành

– Tổ chức thi công

– Giám sát thi công

– Vi sinh vật xử lý rác thải

– Phân tích rác thải

– Kỹ thuật xử lý rác thải

– Biogas

– Vận hành bãi chôn lấp rác thải

– Vận hành nhà máy sản xuất phân compost từ rác

– Vận hành nhà máy xử lý rác bằng phương pháp nhiệt

– Vận hành nhà máy tái chế rác

– Vận hành hệ thống xử lý rác thải thành khí đốt

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các tác động của ô nhiễm rác thải đến môi trường, sức khỏe con người;

+ Trình bày được các điều khoản luật, quy chuẩn và quy phạm liên quan đến rác thải về bảo vệ môi trường tại Việt Nam;

+ Nắm được các phương pháp xử lý rác thải: chôn lấp hợp vệ sinh; làm phân compost, đốt, thu hồi khí gas, tái chế chất thải;

+ Đánh giá được mức độ ô nhiễm của rác thải qua các chỉ tiêu phân tích và tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Phân biệt được rác thải thông thường và rác thải nguy hại;

+ Xử lý được rác thải theo các phương pháp: chôn lấp hợp vệ sinh; làm phân compost, đốt, thu hồi khí gas, tái chế chất thải;

+ Phân tích được một số chỉ tiêu môi trường của rác thải trong phòng thí nghiệm.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc tại:

– Làm việc trong các phòng thí nghiệm phân tích, đánh giá rác thải

– Làm việc trong các trạm trung chuyển rác thải

– Làm việc trong các bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh

– Làm việc tại các trung tâm tái chế chất thải

– Làm việc tại các nhà máy sản xuất rác thải thành phân bón hữu cơ

– Làm việc tại các lò đốt rác thải.

4- Các môn học chính:

– An toàn lao động

– Kỹ thuật phòng thí nghiệm

– Vi sinh đại cương

– Hóa đại cương

– Hóa phân tích

– Luật và chính sách môi trường

– Cơ sở công nghệ xử lý rác thải

– Độc học rác thải

– Điện kỹ thuật

– Vi sinh vật xử lý rác thải

– Phân tích rác thải

– Kỹ thuật xử lý rác thải

– Vận hành bãi chôn lấp rác thải

– Vận hành nhà máy sản xuất phân compost từ rác

– Vận hành nhà máy xử lý rác bằng phương pháp nhiệt

– Vận hành nhà máy tái chế rác